نیتروژن (اوره)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حداکثــر یک چهــارم کــود قبــل از کاشــت و مابقــی بــه نســبتهای 45 ،35و 20درصــد در مراحــل رشــد رویشـی، تشـکیل و پـر شـدن غـده، و مرحلـه بلـوغ غده هـا

فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همزمان با کاشت و در مرحلـه هیلینـگ (خاكدهــی پــای بوتــه)

پتاسیمی (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همزمان با کاشت و در مرحلـه هیلینـگ (خاكدهــی پــای بوتــه)

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: غلظت دو در هزار در 2 مرحله: مرحله اول در زمان گلدهی و مرحله دوم 20 روز پس از مرحله اول

سولفات روی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: غلظت دو در هزار در 2 مرحله: مرحله اول در زمان گلدهی و مرحله دوم 20 روز پس از مرحله اول

سولفات مس

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: غلظت دو در هزار در 2 مرحله: مرحله اول در زمان گلدهی و مرحله دوم 20 روز پس از مرحله اول

اسید بوریک

مقدار مصرف: 40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: غلظت دو در هزار در 2 مرحله: مرحله اول در زمان گلدهی و مرحله دوم 20 روز پس از مرحله اول

لکــه موجــی ســیب زمینی

مانکوزب

سفیدک دروغین

سموم حفاظتی و سیستمیک

شانکر ریزوکتونیایی یا شوره سیاه سیب زمینی

تیابندازول (تکتو 60) از طریق مه پاشی و پنسیکورن یا مونوسرن برای ضد عفونی بذرها

بلایت زودرس یا لکه موجی

قارچکش‌های حفاظتی مانند دي تيوكارباماتها، هيدروكسيد فيتين و كلروتالونيل به صورت اسپري پاشي

اسکب (جرب) معمولی

کاپتـان و مانکـوزب

پوسیدگی نرم باکتریایی و ساق سیاه سیب زمینی

قارچکش های مسی مانند اکسی کلرور مس، اکسی کلرور مس+متالاکسیل

آلترناريا

كلرتالونيل

EPTC

زمان مصرف: قبل از کاشت

پندیمتالین

زمان مصرف: قبل از کاشت

پاراکوات

زمان مصرف: بعد از کاشت و قبل از سبز شدن بوته ها

ستوکسیدیم (نابواس)

زمان مصرف: پس رویشی

سـنکور (اختصاصـی سـیبزمینی)

زمان مصرف: پس رویشی

سولفوســولفورون

زمان مصرف: پس رویشی

گلایفوســیت

زمان مصرف: پس رویشی

کرم مفتولی

دیازینون

بید سیب زمینی

فسفره و کاربامات‎ها

نماتد

نماتدکش‎های تدخینی (متیل بروماید) و غیرتدخینی (کادوسافوس)

کنه زرد پهن

بروموپروپیلات، پروپارژيت

شته

دیکلرووس، پيريميكارب