کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 120-140 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تقسیط بصورت قبل از کاشت و سرک

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان شخم دوم

سولفات منیزیم

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همراه با کودهای نیتروژنه

سولفات روی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همراه با کودهای نیتروژنه

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همراه با کودهای نیتروژنه

کلات آهن

مقدار مصرف: 2تا3 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

پوسیدگی زغالی

ضدعفوني بار با كاپتافول، تيرام یا كاربندازيم

پوسیدگی زغالی

كاپتان، بنليت، كاربوكسين تيرام و تيوفانات متيل

پژمردگی فوزاریومی

تيمار بذر با تيرام يا كاربندازيم

پژمردگی فوزاریومی

پروكلراز، بروموكونازول و كاربندازيم در مرحله گياهچه

بلايت فيتوفتورايي

سمپاشي اندام هاي هوايي با دي تيوكارباماتها نظير مانكوزب و زينب، اكسي كلرور مس، اضافه كردن محلول ريدوميل

بلايت فيتوفتورايي

كربوكسيليك اسيد آميدها، آزوكسي استروبين و تريفلوكسي استروبين و مخلوط فلوپيكوليد+ پروپاموكارب

پوسيدگي ريزوكتونيايي ريشه

ضدعفوني بار با قارچ كش كاربندازيم و تيوفانات متيل

پژمردگي ورتيسليومي

فو ميگاسيون خاك با متيل برومايد

لكه برگي آلترناريايي

ضدعفوني بار با كاربوكسين تيرام

لكه برگي آلترناريايي

سمپاشي اندام هاي هوايي با تيوفانات متيل

لكه برگي آلترناريايي

تيلت و بيليتوكس

فيلودي يا گل سبز

حشره كش هاي سيستميك متاسيستوكس براي از بين بردن ناقل

ترفلان

زمان مصرف: بعد از آماده سازي زمین مخلوط با خاک

آلاکلر

زمان مصرف: بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد و علف هرز

پندیمتالین

زمان مصرف: بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد و علف هرز

هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل

زمان مصرف: در مرحله 3 تا 5 برگی علف هرز باریک برگ

شب پره (كرم كپسول خوار)

محلول پاشي با تركيبات گياهي (چريش) و كلرپيريفوس

زنجرك كنجد

ضدعفوني بذر كنجد با حشره كش گائوچو

كرم برگ خوار مصري

استفاده از فرآورده هاي بيولوژيوك مثل Bacillus thuringiensis (BT)

كرم هاي طوقه بر

طعمه مسموم با تركيبات چريش و پيروتروم

سفيد بالک پنبه (مگس سفيد)

تياكلوپرايد + دلتامترين و تيامتوكسام

شته

ايميداكلوپريد، پي متروزين

پروانه بذر خوار

كلرپيريفوس