کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 120 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تقسیط در سه نوبت

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 30 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان نشاکاری و هنگام آماده سازی زمین

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 170 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان نشاکاری، هنگام آماده سازی زمین و گلدهی

کود کلسیم

مقدار مصرف: 95 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در مرحله رشد رویشی

سولفات منیزیم

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در مرحله رشد رویشی

سفیدک پودری

فیلینت

آنتراکنوز

سموم مسی

کپک خاکستری

سموم مسی، بردوفیکس

پژمردگی فوزاریومی

رورال تی اس، کاربندازیم، تیوفانات متیل

فایتوفترایی

ریدومیل ام زد، پریویکور انرژی

لکه برگی باکتریایی

سموم مسی

دیفن آمید

زمان مصرف: پیش رویشی

تریفلورالین

زمان مصرف: قبل از کاشت آمیخته با خاک در مزارع نشا شده

کلرامبن

زمان مصرف: پیش رویشی

مگس سفید

صابون محلولپاشی و شکارچیان طبیعی

شته جالیز

دیکلرووس و پی متروزین

تریپس

دلتامترین، ایمیداکلوپراید