کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 80-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تقسیط (قبل از کاشت، تشکیل ریشه هویج و شروع رسیدگی)

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 150-250 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

پوسیدگی پیتیومی

ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با سموم مسی

لکه برگی آلترناریایی

ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با سموم مسی

سفیدک سطحی

ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با سموم مسی

ترفلان

زمان مصرف: قبل از کاشت مخلوط با خاک

پاراکوات

زمان مصرف: قبل از جوانه زدن هویج

لینورون

زمان مصرف: پس از مرحله دو برگه هویج

پس از مرحله دو برگ هویج

زمان مصرف: در مرحله اولین برگ حقیقی هویج

مگس هویج

دلتامترین

نماتد ریشه گرهی

واپام و تلون