کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت و محلولپاشی برگی در انتهای بهار

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در دو نوبت: اسفند و خرداد

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 90-110 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در دو نوبت: اسفند و خرداد

سرخشکیدگی درختان پسته

اکسی کلرور مس

لکه برگی یا لکه آلترناریایی

کاپتان

پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه(گموز پسته)

بردو و اکسی کلرور مس

نماتد مولد غده ریشه پسته یا بیماری ریشه گرهی

راگبی گرانوله

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

سن

اندوسولفان (تیودان)، فنتیون (لبایسید) و فنیتروتیون (سومیتیون)

پسیل (شیره خشک)

آمیتراز (مایتاک)، ایمیداکلوپراید (کونفیدور)، فلوفنوکسورون (کاسکید)، هگزافلومورون (کنسالت)، دارتون و اندوسولفان

زنجره (شیره تر)

فوزالون (زولون) و اندوسولفان (تیودان)

سوسک طوقه خوار

فنیتروتیون

لارو برگ خوار سفید پسته

زولون و دیازینون

برگ خوار خاکستری پسته

سموم فسفره آلی در هنگام شب

پروانه چوب خوار

لاروین و متوکسی فنوزاید

لارو برگ خوار سفید

زولون و دیازینون

میوه‌خوار پسته (کرم مغزخوار)

یودیکارب (لاروین)، آمیتراز (مایتاک) یا متاسیستوکس

سوسک شاخک بلند قرمز

دیازینون همراه با روغن ولک

کنه

بروموپروپیلات، سولفور