کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: آبی:700تا800
زمان مصرف: تقسیط در دو نوبت (اواسط فروردین و اواسط تیر)

کود نیتروژنه ( اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: دیم: 350تا400
زمان مصرف: تقسیط در دو نوبت (اواسط فروردین و اواسط تیر)

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: آبی: 80تا 100
زمان مصرف: به صورت پایه در نیمه دوم اسفند ماه

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: دیم: 40تا50
زمان مصرف: به صورت پایه در نیمه دوم اسفند ماه

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: آبی:200تا300
زمان مصرف: تقسیط در دو نوبت (اواسط فروردین و اواسط تیرماه)

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: دیم:100تا150
زمان مصرف: تقسیط در دو نوبت (اواسط فروردین و اواسط تیرماه)

سولفات روی

مقدار مصرف: محلولپاشی 5 در هزار
زمان مصرف: تقسیط 3-5 نوبت در فصل رشد

سولفات منگنز

مقدار مصرف: محلولپاشی15گرم در 10 لیتر آب
زمان مصرف: تقسیط 3-5 نوبت در فصل رشد

اسید بوریک

مقدار مصرف: محلولپاشی 5/5گرم در 10 لیتر آب
زمان مصرف: تقسیط 3-5 نوبت در فصل رشد

سولفات مس

مقدار مصرف: محلولپاشی 5 در هزار
زمان مصرف: تقسیط 3-5 نوبت در فصل رشد

سوختگی خاکی توری و قهوه ای

متیل تیوفانات

سوختگی باکتریایی ساقه

بردوفیکس

بیماریهای قارچی عامل لکهبرگی

قارچکشهای اکسی کلرایدمس و مانکوزب

بیماریهای قارچی خاکز

سموم حفاظتی و سیستمیک به مانند بنومیل، باویستین، کاربندازیم، رورالتیاس، ریدومیل+ مانکوزب

نماتد مولد زخم ریشه

راگبی و نماکور

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

شپشک آردآلود

سموم فسفره: دیازینون، مالاتیون، پاراتیون، گوزاتیون

کنه های قرمز و بنفش

پروپارژیت (امایت)و گوگرد ، تدیون، نئورون، تترادیفون، دیمتوآت، کلتان، امایت و میلپرکس

شته سیاه

پریمور، اکامت، چس

نماتد زخم ريشه چاي

کادوزفوس