کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 200قبل از کاشت و 100تا 120 سالانه
زمان مصرف: هر3 تا 4 هفته یکبار از مرحله میوه‌دهی تا شکاف پوسته

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 200قبل از کاشت و 50تا 60 سالانه
زمان مصرف: در صورت نیاز در زمان پرکردن هسته

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200قبل از کاشت و 50تا 60 سالانه
زمان مصرف: در صورت نیاز در زمان پرکردن هسته

اسید بوریک

مقدار مصرف: 100تا 150 گرم
زمان مصرف: آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوایل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل

سولفات مس

مقدار مصرف: 100گرم
زمان مصرف: آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوایل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 100گرم
زمان مصرف: آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوایل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل

سولفات روی

مقدار مصرف: 250گرم
زمان مصرف: آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوایل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل

آهن

مقدار مصرف: 100تا 150 گرم
زمان مصرف: آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوایل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل

کلرور کلسیم

مقدار مصرف: 3تا 5 بار محلولپاشی
زمان مصرف: در زمان رشد ميوه تا يك هفته قبل از برداشت

لكه آجري بادام

مانکوزب

لکه غربالی

کاپتان (ارتوساید)، ملپرکس، پولیرام و لوناکول در سمپاشی بهاره

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

زنبور مغز خوار

سموم فسفره جذبي

سوسك شاخك بلند رزاسه

پودر لیندین+پودر گوزاتیون

سرشاخه خوار هلو

ترکیبات فسفره نفوذي: دیازینون، کلرپیریفوس