کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 200-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: دو تقسيط در فصل رویش گیاه

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 120-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حدود اوايل تا اواسط خردادماه

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-120 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حدود اوايل تا اواسط خردادماه

سولفات روی

مقدار مصرف: 120-180 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی در طول دوره رشد درختان

سولفات مس

مقدار مصرف: 20-40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی در طول دوره رشد درختان

اسید بوریک

مقدار مصرف: 20تا 40 گرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: محلول پاشی در طول دوره رشد درختان

شانکر یا خشکیدگی شاخه

خمیر بردو

ترشیدگی

پودر کائولن

ویروس موزائیک

آپولو، اورتوس، باروک، نیسورون (حذف کنه ناقل ویروس)

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

مورچه

سوین

پسیل

متاسیستوکس و دیازینون

پروانه برگ خوار

سوین

کنه تار عنکبوتی

متاسیستوکس، تدیون، نئورون

مگس میوه

دیپترکس، پرمترین

مگس سرکه

دیازینون

بید

دیملین و یا مالاتیون