کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 400گرم
زمان مصرف: حداکثر یک ماه قبل از تورم جوانه ها، تقسیط (یک سوم ازت پس از ریزش کامل گلبرگ ها، و یک سوم ازت باقیمانده به فاصله دو ماه پس از تقسیط دوم)

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 150-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حداکثر یک ماه قبل از تورم جوانه ها

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حداکثر یک ماه قبل از تورم جوانه ها

سولفات آهن

مقدار مصرف: 150تا 200 گرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 150تا 250 گرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

سولفات روی

مقدار مصرف: 150تا 250 گرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

سولفات مس

مقدار مصرف: 150تا 200 گرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

پوسيدگي طوقه

متالاكسيل و بردو

بيماري ترشيدگي و پوسيدگي

لبايسيد (فنتیون)+ کاپتان

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: پس رویشی، مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: پس رویشی، مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: پس رویشی، مرحله 2-4 برگی علف هرز

كلر دميتيل دستان

زمان مصرف: قبل از رويش علف هاي هرز در بهار

كرم گلوگاه

مبارزه بیولوژیک

كنه پاكوتاه

نئورون

شته سبز

ایمیداکلوپراید، پریمور و یا استامی پراید+ترکیبات فسفره روغنی

سوسك چوب خوار

مبارزه مکانیکی