نیتروژنی (اوره)

مقدار مصرف: 350-400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: يک سوم قبل از نشاکاری، يک سوم در اوايل دوره رشد و نمو (30 تا 50 روز بعد از نشاکاری) و يک سوم در هنگام رشد و نمو سوخ

فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

پتاسیمی (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 250-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: مقداری قبل از کاشت مابقی به صورت سرک در طول فصل رشد

سولفات آهن

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی با غلظت 5 تا ۳ در هزار، چند روز پیش از تشکیل سوخ ها و در اوايل رشد آنها

سولفات روی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی با غلظت 5 تا ۳ در هزار، چند روز پیش از تشکیل سوخ ها و در اوايل رشد آنها

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 60 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی با غلظت 5 تا ۳ در هزار، چند روز پیش از تشکیل سوخ ها و در اوايل رشد آنها

سولفات مس

مقدار مصرف: 10 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: محلول پاشی با غلظت 5 تا ۳ در هزار، چند روز پیش از تشکیل سوخ ها و در اوايل رشد آنها

سولفات منیزیم

مقدار مصرف: 100-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: يک دوم قبل از کاشت و يک دوم بقیه به صورت سرک در بهار

بلایت برگي بوترایتيسي

ايپروديون-کاربندازيم، کلروتالونیل، ناتیوو و لونا

سفيدک کرکي

متالاکسیل (ريدومیل) اکويشن پرو و قارچ کش‎های مسی، ترکیب مانب و کلروتالونیل، رانمن (سیازوفامید)، اينفینیتو (فلوپیکولید- پروپاموکارب)، يونیکور (پروتیوکونازول- فلوکسااستروبین)

لکه ارغواني و بلایت برگي استمفيليومي

سیگنوم (پیراکلواستروبین-بوسکالید)، کابريودو (پیراکلواستروبین-ديمتو مورف) و ايپروديون- کاربندازيم

ریشه سرخي یا ریشه صورتي

مبارزه شیمیايی چندان موثر نیست.

پوسیدگی سفید

تیوفانات متیل (توپسین ام)

پوسيدگي فوزاریومي طبق و ریشه

کاربندازيم

پوسيدگي خاکستری پياز

تیوفانات (توپسین)، ايپروديون کاربندازيم

آنتراکنوز

کلروتالونیل (داکونیل)، روورال تی اس

لهیدگی باکتریایی

بردوفیکس، نوردوکس و اکسی کلرورمس

سیکلوکسیديم

زمان مصرف: 3-5برگی علف هرز به صورت پس رويشی

سیتوکسیديم

زمان مصرف: 3-5برگی علف هرز به صورت پس رويشی

گالانت و سوپرگالانت

زمان مصرف: 3-5برگی علف هرز

ايوکسینیل، اگزاديازون و اکسی فلورفن

زمان مصرف: مرحله ۲-۴ برگی علف هرز به صورت پس رويشی

اگزاديازون

زمان مصرف: بعد از کشت و قبل از رشد علف هرز به صورت پیش رويشی

ترفلان

زمان مصرف: دو هفته قبل از کاشت

داکتال

زمان مصرف: قبل از سبزشدن پیاز

مگس پیاز

دیازینون، لاروين، اسپینوساد و ترکیب کلوتیانیدين و ايمیدکلوپرايد

تریپس

آبامکتین، سیانترانیلی پرول، اسپینتورام، اسپینوساد و اسپیروتترا مات

کنه پیاز

سيتروننول +فارنزول +نروليدول گرانيول