کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: ساليانه 0/5 تا 0/75
زمان مصرف: دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: ساليانه 0/5 تا 1
زمان مصرف: اسفند

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: ساليانه 0/5 تا 3
زمان مصرف: اسفند

اسید بوریک

مقدار مصرف: محلولپاشی ميزان 5در هزار
زمان مصرف: در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها

سولفات مس

مقدار مصرف: محلولپاشی ميزان 5در هزار
زمان مصرف: در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها

سولفات منگنز

مقدار مصرف: محلولپاشی ميزان 5در هزار
زمان مصرف: در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها

سولفات روی

مقدار مصرف: محلولپاشی ميزان 5در هزار
زمان مصرف: در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها

بلایت باکتریایی

ارقام مقاوم

آنتراکنوز

زینب، کاپتان، بردو

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

شته

مبارزه تلفیقی، تیومتون (اکاتین)، اکسی دیمتون متیل و پیریمیکارب

کرم خراط

مبارزه فیزیکی، سموم تدخيني و تله فرمونی

کنه

مبارزه تلفیقی