کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 120-250 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اسفند تا فروردین

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 150-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در صورت نیاز در زمان پرکردن هسته

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 50-100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در صورت نیاز در زمان پرکردن هسته

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 50-100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: به ازای هر درخت 8تا10

سفیدک سطحی

سموم مسی مثل بردوفیکس

شانکر باکتریایی

سموم مسی مثل بردوفیکس

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

شپشک نرم تن

روغن ولک در زمستان

شته

مبارزه تلفیقی، تیومتون (اکاتین)، اکسی دیمتون متیل و پیریمیکارب

کنه جوانه خوار

مبارزه تلفیقی

سوسك چوب خوار

مبارزه مکانیکی