کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 50تا75 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کشت و تقسیط به صورت سرک از ۳تا ۴هفته بعد از کاشت

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت، زمان تشکیل میوه و طی دوره رشد

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت و قبل از گلدهی

کود دامی پوسیده

مقدار مصرف: 30000 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان شخم اول

پژمردگـي هـاي آونـدي (فوزاریوم) و بوته میری

کاربندازیـم، باويستين

آلترناریا

کلروتالونیـل (داکونیـل) و روورال تـي اس

سفیدک پودری

سموم گوگردي

پژمردگی ورتیسیلیومی

بنوميل  و كاپتان

پوسيدگي اسكلروتينيايي

وينلكوزولين و ايپروديون

سوختگی فوموپسیس

سمپاشي خزانه و مزرعه با مخلوط بوردئكس، سمپاشي شاخ و برگ با كربوندازين

پژمردگي باكتريايي

تيمار بذر با استروپتو سايكلين

گالانت،سوپرگالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

نابوئس

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

كنه تارتن دو لكه اي

تدیون، آبامکتین+روغن فن پايروكيسيتو دانيتول

شته

سموم فسفره تماسي نفوذي(مالاتيون)، دانيتول، گرانول هاي كربوفوران در زمان نشاكاري و محلولپاشی سایپرمترین

تریپس

دانيتول، دي كلرووس، سوميسيدين، مالاتیون، ديازينون و تيوديكارب

پروانه ميوه خوار

 سوميسيدين، دلتامترین