کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در صورت نیاز قبل از کاشت

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در صورت نیاز قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 75 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در صورت نیاز قبل از کاشت

بیماریهای قارچی

ضدعفونی بذر با کاپتان و سرزان تیرام

لکه برگی

زینب و مانب

آلاکلر(لاسو)

زمان مصرف: قبل از کاشت یا بعد از کاشت

تری فلورالین

زمان مصرف: قبل از کاشت و مخلوط با خاک

کرم سفید ریشه

دیازینون و کلرپیریفوس (دورسبان)

کرم غوزه پنبه

کواکرون، آوانت و لاروین

پروانه کارادینا

مولوسیون اتریمفوس متیل یا اکامت، پودر وتابل دیپترکس، لاروین