کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 5تا 7 کیلوگرم در هر صدمتر مربع
زمان مصرف: اواسط تیرماه تا اوایل شهریور به عنوان کود پایه خزانه

کودهای فسفره

مقدار مصرف: 2 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از گلدهی

کودهای پتاسیمی

مقدار مصرف: 2تا3 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: دو هفته بعد از متورم شدن میوه و بعد از برداشت اول

کود کلسیم

مقدار مصرف: 1 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: از زمان شروع تا پایان گلدهی و زمان رشد میوه

کود کلسیم

مقدار مصرف: 2 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: هیومیک اسید

اسیدآمینه

مقدار مصرف: 0/5 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از گلدهی

سفیدک پودری

بنومیل، کاپیتان

سوختگی برگ

تیوفانات متیل

پوسیدگی میوه

کاپیتان یا ایپرودیون

لکه برگی معمولی

کلروتالونیل و بردوفیکس

آنتراکنوز

کاپیتان

کپک یا پوسیدگی خاکستری

کاپیتان وتیرام

پوسیدگی چرمی

ریدومیل یا الیت

پژمردگی ورتیسلیومی

ضدعفونی خاک قبل از کاشت با کلروپیکرین ومتیل بروماید 

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا

ضدعفونی خاک بامتیل بروماید،تلون یا کلروپیکرین قبل از کاشت

نماتد

پاراتیون

کنه عنکبوتی

شستشو با صابون پتاسیمی، آبامکتین، هگزی تیازوکس (نیسورون)، آميتراز (مايتاك) و تتراديفون (تديون)

بتانال (فن مدیفام)

زمان مصرف: قبل از کاشت

توفوردی

زمان مصرف: قبل از کاشت


زمان مصرف: پس از انتقال نشاء

سوسک توت فرنگی

کاربوفان

راب یا لیسک 

متالدهید، طعمه مسموم

کنه دو نقطه ای

هگزی تیازوکس - تترادیفون - بروموپروپیلات

تریپس

دیکلرووس

شته

ایمیداکلوپراید - دیکلرووس