کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 300-350 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت پاییزه، تقسیط: قبل از کاشت، 6برگی، 8تا10 برگی

کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 300-400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت بهاره، تقسیط: قبل از کاشت، 6برگی، 8تا10 برگی

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت پاییزه و قبل از کاشت و مخلوط با خاک

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت بهاره و قبل از کاشت و مخلوط با خاک

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سولفات روي

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سولفات روي

مقدار مصرف: 15 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: سرک اول

اسيد بوريك

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

اسيد بوريك

مقدار مصرف: 10 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: سرک اول

گوگرد

مقدار مصرف: 500 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کلات آهن

مقدار مصرف: 5تا10 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

سفیدک سطحی

سموم گوگردی سولفور و بنومیل

سفیدک داخلی

کاپتان

لکه گرد برگ

ضد عفونی بذر با فرمالین و سمپاشی مزرعه با ترکیبات مسی مانند کوپر اویت، تترا کلرو سوپرایکس و ریزکتول و بنومیل و کاربندازیم

مرگ گیاهچه

سايپروكونازول، كاربندازيم

گالانت، سوپرگالانت و نابواس

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

پیرامین، بتانال و بتانال پروگرس

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

کرم برگ خوار

فوزالن، دیازینون، اتریمفوس و پیریدالیل

شب پره زمستانی

اکامت، کلروپیریفوس

مگس چغندر

اتیون و مالاتیون

بید چغندر

فنتوآت، دیازینون، اتریمفوس

خرطوم کوتاه

کارباریل (سوین)، فوزالن و اتریمفوس

خرطوم بلند

اتریمفوس و دیازینون

کک چغندر

مالاتیون یا فوزالن 

شته سیاه

متاسیتوکسین، اکاتین و دیمتوات

زنجره

گوزاتيون، ديميکرون، سوپراسيد

ملخ های بومی

مالاتیون و فنیتروتیون

آگروتیس (طوقه بُر)

دیازینون و کلرپیریفوس

برگ خوارهای کارادرینا

پیریدالیل، فوزالن، اسپینوساد و ایندوکساکارب 

کنه

پروپارژیت، سولفور

پرودنیا

پرمترین، دلتامترین