کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 250-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم زمان کاشت، یک سوم زمان لاله رفتن و یک سوم در زمان گلدهی

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 150-180 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 70-80 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کودهای میکرو

مقدار مصرف: محلول‌پاشی 2در هزار
زمان مصرف: قبل از گلدهی

سفیدک داخلی یا سفیدک دروغین

مانکوزب، کلروتالونیل، فاموکسادون + سیموکسانیل، اکسی کلرور مس، بردو فیکس، متاالکسیل وآلیت

سفیدک پودری یا سفیدک حقیقی کدوئیان

مانکوزب یا اکویشن پرو و کاراتان

پژمردگی فوزاریومی

کاربندازیم و متالاکسیل، ضدعفونی خاک با آفتاب دهی 

بیماری لکه قهوه ای هندوانه یا بیماری بلاچ هندوانه

بردوفیکس

لکه برگی آلترناریایی

داکونیل

بوته میری جالیز

متالاکسیل یا مانکوزب

جرب جالیز

زینب، کلروتالونیل و مانکوزب

پژمردگی فوزاریومی

رورال تی اس، کاربندازیم، تیوفانات متیل

تریفلورالین (ترفلان)

زمان مصرف: در طول رشد گیاه

اتال فلورالین (سونالان)

زمان مصرف: در طول رشد گیاه

داکتال

زمان مصرف: پس رویشی

گالانت سوپر، فوزیلید، فوکوس، نابواس

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گلایفوزیت (رآنداپ)

زمان مصرف: قبل از کاشت

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: قبل از کاشت

سفید بالک ها

آدمیرال، مایتاک و اکتیلیک

شته

پریمور، ایمیداکلوپراید

کنه

نواکرون یا آمیتراز

تریپس

ایمیداکلوپراید

مگس جالیز

سموم فسفره مثل مالاتیون

سر خرطومی جالیز

الروین و دیپترکس

مگس خربزه

سموم فسفره

کفشدوز خربزه

فنپروپاترین و مالاتیون