کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم قبل از کاشت، یک سوم پس از تنک کردن مزرعه و یک سوم هنگـام شـروع میـوه دهی

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشـت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشـت

بوته میري جالیز

متالاکسيل، رورال تي اس يا اييپريديون کاربندازيم

سفیدک سطحي

ترياريمول، بنوميل، ترياديمفون و تري دي مورف

جرب جالیز

زينب، مانکوزب و کلروتالونيل

لکه موجي

کلروتالونيل و مانکوزب

پژمردگي فوزاریومي

متيل برومايد

پاراکوات

زمان مصرف: پيش از سبز شدن

اتالفلورالين، کلومازون

زمان مصرف: بعد از کاشت بذر و پيش از سبز شدن پهن برگ ها و باريک برگ ها

اتالفلورالين (کوربيت)

زمان مصرف: 2 روز قبل از کاشت

کلومازون (کامند)، بنسوليد (پريفار)

زمان مصرف: بعد از کاشت يا قبل از انتقال نشاء

عروسك خربزه

مالايتون و ديازينون

كفشدوزک خربزه یا كفشدوزک 12 نقطه اي

فنپروپاترين (داتيتول)، مالاتيون

سرخرطومي جالیز

لاروين، ديپترکس

شب پره هاي زمستانه (كرم هاي طوقه بر)

ديازينون

مگس خربزه

گوزاتيون

مگس جالیز

مخلوط محلول پروتئين هيدروليزات و يک سم فسفره

بال سفیدک پنبه

پايروکسيفن، روغن سيتووت و مخلوطي از اين دو، دلتامترین و ایمیداکلروپراید

مگس سفید

سموم تدخيني، آئروسول ها و همچنين سموم امولوسيون و مالاتيون و ديکلرووس

شته جالیز

کرنتون و پريمور و سموم ايميداکلوپرايد و پيمتروزين همراه انوکل