اوره

مقدار مصرف: به ازای هر سال سن درخت 200 گرم
زمان مصرف: بصورت سرک در 2 نوبت (اواخر بهمن یا اوایل اسفند و اردیبهشت ماه)

فسفات آمونیوم یا سوپر فسفات تریپل

مقدار مصرف: به ازای هر درخت بالغ 1.5 تا 1.7 کیلوگرم
زمان مصرف: بهمن ماه

سولفات پتاسیم

مقدار مصرف: به ازای هر درخت بالغ 1.5 تا 2 کیلوگرم
زمان مصرف: بهمن ماه

سـولفات روی

مقدار مصرف: به ازای هر درخت بالغ 300 تا 350
زمان مصرف: بهمن ماه

سولفات منگنز

مقدار مصرف: به ازای هر درخت بالغ 300 تا 350
زمان مصرف: بهمن ماه

سکوسترین آهن

مقدار مصرف: به ازای هر درخت بالغ 100 گرم
زمان مصرف: بصورت سرک در 2 نوبت (اواخر بهمن یا اوایل اسفند و اردیبهشت ماه)

کود دامی کاملا پوسیده

مقدار مصرف: به ازای هر درخت 50 تا 60 کیلوگرم
زمان مصرف: بهمن ماه

بيماري پوسيدگي گل آذين يا خامج خرما

بنومیل، تیوفانات متیل و مخلوط بوردو

پوسیدگی قبل از برداشت میوه

گردپاشـی یـا مخلـوط سـموم گوگـرد و مانب یـا فربـام، مالاتیـون و گوگـرد

پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

افزایش مقاومت درختان نسـبت به تنشهای محیطی، به ویژه تنشهای گرمایی و خشکی، باعـث کاهش خسـارت می شـوند.

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

زنجره خرما

دیازینون ، فوزالون، اکتلیک و رلدان

کنه گردآلود یا تارتن خرما

نیسورون و تدیون

کرم میوه خوار و گرده خوار

دیازینون،كتیلیک (پیریمیفوس متیل )، فوزالون

سوسک شاخ دار

سوین (کارباریل) + سبوس گندم + آب، بصورت طعمه مسموم

سوسک شاخک بلند

سوین (کارباریل)

سپردار یا شپشک معمولی

ماالتیون، دیازینون، رکسیون (دیمتوات)

موریانه

كلرپيريفوس متيل، فيپرونيل

سر خرطومی حنایی خرما

ضدعفونی زمین نخلستان خرما با سموم گرانوله خاک