کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از آبياري دوم و پس از برداشت گل

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

رايزوكتونيا

سولفات مس

سياهک زعفران

مانکوزب، زیــــنب و کاربوکسین تیرام

زوال زعفران

سموم جيوه ای از قبيل سرزان، گرانوزان و تری تيزان

سياهک زعفران

سموم جيوه ای از قبيل سرزان، گرانوزان و تری تيزان

گالانت

زمان مصرف: پس از برداشت گلها

بازاگران

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

سونالان

زمان مصرف: آذر

سنکور

زمان مصرف: آبان

جوندگان (جوجه تيغي، موش كور، موش حقيقي)

سموم گازي و قرص هاي فستوكسين

كنه زعفران

ایپرودیون، کاربندازیم و باکتری کش نوردکس

كنه زعفران

برموپروپیلات (نئورون)، دیکوفول (کلتان) و کلوفنترین (آپولو)