نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 250-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم کود قبل از کاشت، یک سوم پنجه دهی، یک سوم تشکیل ساقه

فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کشت

پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-151 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کشت

سیاهک پنهان معمولی

دی نیکونازول، کاربوکسین تیرام و دیفنوکونازول

سیاهک آشکار

ضد عفونی بذر با کربوکسین

سیاهک سخت

مانکوزب و کربوکسین

زنگ زرد

سایپروکونازول، تبوکونازول، فلوتریافول و پروپیکونازول

زنگ قهوه ای

سایپروکونازول، تبوکونازول، فلوتریافول و پروپیکونازول

زنگ سیاه

سایپروکونازول، تبوکونازول، فلوتریافول و پروپیکونازول

لکه قهوه اي نوري

روال تی اس

توفوردي

زمان مصرف: در زمان پنجه زنی

ام سی پی آ

زمان مصرف: 4برگی تا پنجه زنی

رانداپ + سولفات آمونیوم

زمان مصرف: گرانستار

دوپلوسان سوپر

زمان مصرف: 5تا 6 برگی شدن

لوگران اکسترا

زمان مصرف: قبل از کشت تا اواسط پنجه زنی

برومایسید آ – ام

زمان مصرف: در زمان پنجه زنی

کلوپیرالید

زمان مصرف: در مرحله رشد فعال علفهاي هرز و مرحله 3تا 5برگی جو

کلروسولفورون

زمان مصرف: 2برگی تا پنجه زنی جو

متوسولفورون

زمان مصرف: 2برگی تا پنجه زنی جو

سن

فنيتروتیون، فنتیون، دیپترکس و دلتامترین

مینوز برگ

دیازینون یا مالاتیون

سن

فنیتروتیون، فنتیون، دیپترکس و دسیس

موش مغان

برومادیولون، بروديفاكوم، ديفتيالون، برومتالين و فسفر دوزنگ

ملخ

فنيتروتيون

سوسك سياه

فوزالن، كلرپيريفوس