کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 20-30 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشـت نخـود به عنوان استارتر

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: محلول پاشی به غلظت 0/1 درصد
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: محلول پاشی به غلظت 0/1 درصد
زمان مصرف: در مرحله رشد رویشی در دو نوبت به فاصله 10روز

کودهای میکرو

مقدار مصرف: غلظت 2درهزار یک بار در مرحله رویشی و یک مرحله در مرحله بعد از گل دهی
زمان مصرف: در زمان مشاهده کمبود

بیماري زردی نخود یا فوزاریوم

ضدعفونی بذر نخود با مانکوزب یا کربوکسین تیرام

برق زدگی

ضدعفونی بذر نخود با مانکوزب یا کربوکسین تیرام

بوته میری فوزاریومی

کاپتان، کاربندازیم

سوپرگالانت یا گالانت

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

لنتا گران

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

پاراکوات(گراماکسون )

زمان مصرف: مرحله 2تا 4برگی علف هرز

کرم پیله خوارنخود

سوین، دیپترکس و لاروین

سوسک چهار نقطه اي حبوبات

فسفین

کاردرینا

ایندوکساکارب

مگس مینوز

كلرپيريفوس

آگروتیس

تبوفنوزايد