کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 120-160 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم قبل از کاشت، یک سوم پس از تنک کردن مزرعه و یک سوم هنگـام شـروع میـوه دهی

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 240-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشـت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 150-180 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشـت

سفیدک سطحی

کاراتان، آفوگان و پودر گوگرد

سفیدک دروغی

دیتان، کوپروسان سوپر، زینب، مانکوزب و ارتوسید

بوته میری

سرزان یا تیرام

پاراکوات

زمان مصرف: پيش از سبز شدن

اتالفلورالين، کلومازون

زمان مصرف: بعد از کاشت بذر و پيش از سبز شدن پهن برگ ها و باريک برگ ها

اتالفلورالين (کوربيت)

زمان مصرف: 2روز قبل از کاشت

شته

کرنتون و پريمور و سموم ايميداکلوپرايد و پيمتروزين همراه انوکل

کرم برگ خوار

لاروین و دیپترکس

کرم کلم

استامیپرید، پرمترین، کارباریل، اندوسولفان و مالاتیون