کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم یک ماه قبل از تورم جوانه ها، یک سوم پس از ریزش کامل گلبرگها و یک سوم به فاصله دو ماه پس از تقسیط دوم

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 300-400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: پاییز

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 150-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: پاییز

کوددامی

مقدار مصرف: 10-5كيلوگرم به ازاء هر درخت
زمان مصرف: پاییز

شانکر باکتریایی

بردوفیکس

شانکر سیتوسپورایی (لوکوستومایی)

بردوفیکس

سفیدک حقیقی

گوگردی، قارچ کش آلی کاراتان، کالیکسین و توپاس

پیچیدگی برگ هلو

بردوفیکس

لکه غربالی هسته دارها

بردوفیکس

پوسيدگي آرميﻼريايي ريشه

تيوفانات متيل

پاراکوات (گراماکسون)، نابواس، فوکوس

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

كلر دميتيل دستان

زمان مصرف: قبل از رويش علف هاي هرز در بهار

ترفلان

زمان مصرف: مرحله 2-3 برگی علف هرز

مگس گیلاس

پروتئین هیدرولیزات، مالاتیون

سرشاخه هوار هلو

دیازینون

سوسک اسکولیت

دورسبان ،پرمترین، سوین

شپشک سن ژوزه

دیازینون، اتیون

کرم سفید ریشه

ديازينون، كلرپايريفوس (دورسبان )

کرم آلو

گوزاتیون، ایندوکساکارب، استامی پراید

کنه قرمز

پروپارژيت، كلوفنتزين و فن پروپاترين

لیسه

مالاتیون

سرخرطومی

فوزالن