کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: بعد از جوانه زنی و رشد اولیه

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از كاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از كاشت

کود دامی

مقدار مصرف: 30000تا 40000
زمان مصرف: قبل از كاشت

لکه قهوه ای

بنومیل

باکتريايي پنتیوم

ردومیل

سفیدک داخلی

مانكوزب

سفيدك سطحي

دینوکاپ

نماتد ساقه

دیمتوات

داکتال

زمان مصرف: قبل از سبزشدن علف های هرز

پاراکوات

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گراماكسون

زمان مصرف: قبل از اينکه ارتفاع بوته ها به 30 سانتیمتر برسد

داكتال

زمان مصرف: قبل از سبزشدن يونجه و علفهاي هرز

فلوازيفوپپيبوتیل (فوزيلید)

زمان مصرف: 2تا 5 برگی علف هرز

ايمازتاپیر (پرسوئیت)

زمان مصرف: قبل از بیدارشدن از خواب زمستاني يا در بهار بعد از چین اول

توفوردي بي (بوترس)

زمان مصرف: 2تا 8 برگي يونجه

آفت سرخرطومی برگ

فوزالن،دورسبان ودیازینون

سن سبز

زولون، سومیسیدین

شته خالدار

پیریمیکارب

زنبور بذر خوار

فستوکسین