کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 250-400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم یک ماه قبل از تورم جوانه ها، یک سوم پس از ریزش کامل گلبرگها و یک سوم به فاصله دو ماه پس از تقسیط دوم

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 50-100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: پاییز

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: پاییز

پوسيدگي طوقه (گموز)

اكسي كلرورمس، فوزتيل آلومينيوم

شانكر باكتريايي ليموترش

مخلوط بردو

نماتد مركبات

دي كلروپروپن +متيل ايزوتيوسيانات

پاراكوآت

زمان مصرف: مراحل اوليه رويش علف هاي هرز ( سانتي متري5 - 10)

گليفوزيت

زمان مصرف: بعد از رويش علف هاي هرز در حداكثر رشد، هنگام اوايل گل دهي

ايندوزيفلام

زمان مصرف: مرحله 2تا 4 برگی علف هرز

کنه زنگار (نقره ای)

بروموپروپیلات، آبامکتین

کنه قرمز

تتراديفون، كلوفنتزين و بروموپروپیلات

کنه شرقی

بروموپروپیلات و بنزوكسي ميت

شپشک ها

روغن امولسيون شونده ، اتیون، کلرپیرفوس، مالاتیون

شته ها

مالاتیون، پیریمیکارب

پروانه مینوز برگ

ايميداكلوپريد، هگزافلومورون

پسیل

ايميداكلوپرید، پيري پروكسي فن

مگس ميوه مديترانه ای

ماﻻتيون

حلزون

متالدهید