کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 250 تا 450 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

کود فسفره (سوپر فسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 500 گرم
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سولفات منیزیم

مقدار مصرف: 300 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سولفات آهن

مقدار مصرف: 150 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سولفات روی

مقدار مصرف: 150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 150 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سولفات مس

مقدار مصرف: 50 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

اسید بوریک

مقدار مصرف: 50 گرم به ازای هر درخت
زمان مصرف: پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد

سفيدك پودري

دينوكاپ،پنكونازول،نوآريمول،هگزاكونازول

سفيدك دروغي

كاپتان،زينب يا مانب

كپك خاكستري

ايپروديون (رورال)،كلروتالونيل (براوو)،

بیماری سفیدک داخلی مو

کاپتان،زینب یا مانب،محلول بوردو

بیماری لکه سیاه برگ مو

بنومیل یا توپسین

سفیدک سطحی مو

گل گوگرد،گوگرد قابل حل در آب مانند لوزال

بیماری آنتراکنوز مو

سولفات مس، کاپتان یا توپسین

پوسيدگي انباري

متابي سولفيت سديم

گليفوزيت (راندآپ)

زمان مصرف: در اوايل پاييز

كلرتال ديمتيل (داكتال)

زمان مصرف: قبل از بيدار شدن پايه هاي انگور و علفهاي هرز

پاراكوات

زمان مصرف: يك يا دو نوبت در طي دوره رشد

كرم خوشه خوار انگور

ديازينون،فوزالن، تريكلروفن، اتيون

زنجره مو

ديازينون

تریپس

ماﻻتيون