کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 60-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: 20تا 25 درصد ازت مورد نیاز هنگام آماده سازی خاک در فصل پائیز و بقیه در فصل بهار بطور سرک 

کود فسفره (سولفات ها)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: نیمی در فصل پاییز، نیمی در فصل بهار

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 350-400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تمام پتاس در اوایل بهار قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی باید به خاک اضافه شود

سفیدک دروغی

دومیل ، زینب، فوندازول

سفیدک سطحی

دومیل ، زینب، فوندازول

سفيدكي دروغي (داخلي)

مانكوزب

جوانه هاي جانبي

فلومترالين

سفيدك حقيقي

دينوكاپ

اي پي تي سي

زمان مصرف: قبل از نشاء ومخلوط با خاك

متام سديم

زمان مصرف: دو ماه قبل از كشت براي ضدعفوني خاك

شته سبز

دی متوات و پریمور

تریپس

دی متوات و پریمور

كرم طوقه بر (آگروتيس)

پرمترين

كرم غنچه (هليوتيس)

فوزالن يوديكارب

شته سبز هلو

پيريميكارب، پيريميكارب، اكسي ديمتون متيل، پي متروزين، ايميداكلوپريد

كرم مفتولي

متالدهيد

آبدزدك

متالدهيد