کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 5_10 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: هم زمان با کاشت، بعد از رویش سبزیجات

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 7_10 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: هم زمان با کاشت، بعد از رویش سبزیجات

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 10_20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: هم زمان با کاشت، بعد از رویش سبزیجات

بیماری زنگ سفید خاجیان (زنگ سفید شاهی)

رانمن، ارتیوواتاب

بیماری سفیدک سطحی (پودری)

کالیبان، فلینت،لونا سن سیشن، بکیوت،دومارک، سولفولاک،استروبی

بوته میری یا مرگ گیاهچه

تریکو میکس، رزاالکســیل، پرویکور

سفیدک داخلی

بردوفیکس، اینفینیتو، کوپروسیت سی، رانمن

تریفلورالین (ترفالن)

زمان مصرف: قبل از کاشت

آیوکســینیل (توتریل)

زمان مصرف: در اوايل رشد علف های هرز ( 2 تا 4 برگی شدن )

اکسی فلورفن

زمان مصرف: در اوايل رشد علف های هرز ( 2 تا 4 برگی شدن )

پندی متالین

زمان مصرف: قبل از کاشت

کنه

ترکیب پالیزین + سیترال، اوبرون، بایو مایت، سیلیکات پتاسیم

شته

پالیزین، آزادیراختین، پروتئوس، فلو نیکامید ( نیکی)، دیکلروس

کک چغندر

مموری

مگس سفید

ترکیب پالیزین + سیترال، آزادیراختین، پروتئوس، اوبرون، دیکلروس

تریپس

پالیزین، پروتئوس ، دیکلروس، توپکی ، پالیزین + سیترال

آبدزدک

طعمه مسموم با سم اتیون یا دورسبان

حلزونها و رابها

پودر سیلیس، فسفات آهن

بيد كلم (شب پره پشت الماسي)

كلرفلوآزورون ، ايندوكساكارب

پروانه سفيد كلم

تری کلروفن

ملخ

مالاتیون

آبدزدک

متالدهايد

کرم های طوقه بر

كلرپيريفوس