نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 200-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یک سوم قبل از کاشت، یک سوم در مرحله پنجه دهی، یک سوم در مرحله تشکیل ساقه

فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در مرحله پایه (قبل از کاشت)

پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در مرحله پایه (قبل از کاشت)

سولفات گوگرد

مقدار مصرف: 25-35 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: دو تا چهار ماه قبل از کاشت

سولفات روی

مقدار مصرف: 25-35 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت یا محلولپاشی با غلظت دو تا سه در هزار در مراحل پنجه دهی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی

سولفات منگنز

مقدار مصرف: 25-35 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت یا محلولپاشی با غلظت دو تا سه در هزار در مراحل پنجه دهی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی

سولفات مس

مقدار مصرف: 25-35 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اوایل پنجه زنی، تولید ساقه (ظهور دومین گره) و ظهور خوشه (بعد از گلدهی)

سو لفات آهن یا کودهاي آهن

مقدار مصرف: 25-35 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: 2مرحله محلولپاشی كه با غلظت 3در هزار در مراحل پنجـه دهـي كامـل و ساقه رفتن

زنگ زرد

كاربندازيم، فن پروپیدين، تیلت يا پروپیكونازول، ترياديمنول، ترايدمورف، اكسي كاربوكسین، بايلتون، بنومیل و گوگود

زنگ قهوه ای

قارچکش سیستمیک مثل فنبوکونازول

سیاهک آشکار

ضدعفوني شیمیايي و فیزيكي بذر: كاربوكسین

سیاهک پنهان

بنومیل، كاربندازيم، كاربوكسین، سموم تريازولي مثل تیلت، مانكوزب، دیفنوکونازول و مانب

سیاهک برگی

ترویازول ها مانند بیترتانول، تبوکونازول، تریادمفون،کاربندازیم،کربوکسین تیرام و فلوتریافول

پاکوتاه

تیابندازول

بلایت فوزاریومی سنبله

کاربندازیم همراه با سایپروکونازول

توفوردي+ ام ث پ آ ، بروموکسینیل، دوپلوسان سوپر، گرانستار و برومایسید ام آ

زمان مصرف: اواسط تا اواخر پنجه زنی

تاپیک، پوماسوپر، گراسپ، ایلوکسان و آونج

زمان مصرف: اوایل تا اواسط پنجه زنی

شته

ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و مالاتیون

تریپس

اکسی دی متون متیل (متاسیستوکس)، دی متوات (روکسیون)، پریمیکارپ (پریمور)، تیومتون (اکاتین)، مالاتیون

زنبورساقه خوار

فنیتروتیون

پروانه ساقه خوار

فنیتروتیون

سن

فنیتروتیون، فنتیون، دیپترکس و دسیس

موش مغان

برومادیولون، بروديفاكوم، ديفتيالون، برومتالين و فسفر دوزنگ

ملخ

فنيتروتيون

سوسك سياه

فوزالن، كلرپيريفوس

باكتري نواری

ديفنوكونازول