کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 250-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: بصورت سرک50% از کود قبل از کاشت و 50% زمانی که بوته ها به ارتفاع 35-40 سانتی متری رسیدند

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 150-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سياهک آشکار

تيمار بذور با سولفو، تيرام

سياهک شاخی

ضدعفونی بذر قبل از كشت با كاربوكسين تيرام

سفيدك داخلی

تيمار بذور با متالاكسيل، تالاكسیل ام

پوسیدگی سیاه

سموم مسی

آنتراکنـوز

سموم مسی

زنـگ

اکسی کربوکسین

آترازین، تريفلورآلين، پنديمتالين، آلاكلر

زمان مصرف: قبل از کاشت

توفوردی، توفوریا ام سی پی آ و بروموك سينيل

زمان مصرف: زمانی که سورگوم حدود 20 سانتی متر ارتفاع دارد

تریپس

استامی پراید، ابرون، دی کلرووس، پرمترین، اتیون، پروئئوس، دیازینون

کرم مفتولی

کربوفوران گرانول، دیازینون گرانول

شته

متاسیستوکس

سـاقه خوارهـا

آنـدرین، سـوین