کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تقسیط کود اوره به مقدار 50 کیلوگرم قبل از کاشت و 50 کیلوگرم در هکتار در 3-4 مرحله (تا قبل از ظهور گل)

کود فسفره (سوپر فسفات تریپل)

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (کلرو پتاسیم)

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود گوگردی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سولفات منیزیم 

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

ماکروفومینا (پوسیدگی ذغالی)

بنومیل، تیوفانات متیل، تیابندازول، تیرام

زنگ

استروبیلورین یا تریازول

بوته میری

متالاکسیل

فوزاریوم

گروه تری آزول ها

ریزوکتونیا

گروه تری آزول ها

پیتیوم

مانکوزب، متالاکسیل

تریفلورالین (ترفلان)، اتال فلورالین (سونالان)

زمان مصرف: قبل از کاشت

ایمازتاپیر (پرسوئیت)، پندی متالین (استامپ)، متری بوزین (سنکور)

زمان مصرف: بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف های هرز

بنتازون (بازاگران)

زمان مصرف: مرحله 2 تا 3 برگی سویا

کلتودیم (سلکت سوپر)، هالوکسی فوپ ارمتیل ( گالانت سوپر)، کوییزالوپ پی تفوریل (پنترا)

زمان مصرف: مرحله 4 برگی تا قبل از ساقه رفتن علف های هرز

آگروتیس

دور سبان

تریپس

متاسیتوکس،پریمور

کنه دونقطه ای

اومایت، نوسیرون

کرم کپسول خوار سویا (هلیوتیس)

لاروین

کرم غلاف خوار سویا

تيوديكارب، پروفنفوس، فوزالن، ايندوكساكارب، كلرفلوآزورون

کارادرینا (کرم برگ خوار)

نواکرون، دورسبان

كنه هاي تارتن

پروپارژيت، تتراديفون، بروموپروپيلات

دانه خوار

تري كلروفن

مینوز

کلرپیریفوس

مگس لوبیا

مالاتیون

شب پره تک نقطه ای

تیودیکارب