کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: بصورت سرک (100 کیلو در ماه اسفند، نوبت دوم 100 کیلو در 20 فروردین،نوبت سوم 100 کیلو در 10 الی 20 اردیبهشت)

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سفیدک دروغی

مانب، متالاکسیل

لکۀ ارغوانی

بردوفیکس

پوسیدگی سفید

پوسیدگی سفید

زنـگ

تیلت، فولیکور، ناتیوو

پوسیدگی فوزاریومی

ايپروديون +كاربندازيم

ايوكسينيل

زمان مصرف: پیش رویشی

اکسی‌فلورفن

زمان مصرف: 3 تا 4 برگی‌شدن علف‌های هرز

مگـس پیـاز

دیازینون، لاروين، اسپینوساد و ترکیب کلوتیانیدين و ايمیدکلوپرايد

تریپـس پیـاز

آبامکتین، سیانترانیلی پرول، اسپینتورام، اسپینوساد و اسپیروتترا مات

کنه

تیازوکس (نیسورون)، باروک (اتوکسازول)

مینوز

اسپینوساد، ایندوکساکارب

نماتد

پیریدینیل اتیل بنزامید