کود نیتروژنه (نیترات آمونیوم)

مقدار مصرف: 20-30 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود فسفره (سوپر فسفات تریپل)

مقدار مصرف: 15-30 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

پژمردگــی فوزاریــوم

مانکــوزب یــا کربوکســین تیــرام یــا بنومیــل، کاربندازیم،کاپتان، ايپروديون + كاربندازيم

پژمردگی آوندی عدس

ضدعفونی بذر با مخلوط بنومیل و تیرام

برق زدگی

ضدعفونی بذر با بنومیل، کاربندازیم، ایپودیون، تیابندازول، متالاکسیل، محلول پاشی با کاپتافول، کلروتالونیل و بنومیل

سفیدک پودری

دينوكاپ،پنكونازول،نوآريمول،هگزاكونازول

سفیدک دروغین

كاپتان،زينب يا مانب

آنتراکنوز

سموم مسی

زنگ

اکسی کربوکسین

تری بونیل و مالوران، کرب (پرونامید)، گزاگارد (پرومتیرین)

زمان مصرف: قبل از جوانه زنی

پرونامید، متوآلاکلر و دیلکوفوپ متیل

زمان مصرف: مرحله 2تا4 برگی علف هرز

فوزیالید، وکوس اولترا (سیکوکسیدین)، آگیل (پروپاکوئیزافوپ)

زمان مصرف: پس از جوانه زنی (اواسط دوره رشد)

گلیفوســیت، تـری آلات (فارگـو)، تریفلورایـن (ترفـان)

زمان مصرف: قبـل از کاشـت

 شته

سموم فسفره: مالاتیون، گوزاتیون، دیازینون و سوپر اسید

کنه

تیازوکس (نیسورون)، باروک (اتوکسازول)

سرخوطومی ها

فوزالن، مالاتیون و فن والریت

سوسکهای انباری

دی کلروس، متيل برومايد