کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 75 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: سرك در مرحله ساقه دهي و در مرحله غنچه دهي

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در مراحل اوليه (پس از جوانه زني)

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

بوته میری فايتوفترايی

متاالکسیل مانکوزب، بردوفیکس، اکسی کلرور مس، ریدومیل و مانکوزب

لكه برگي آلترناريايی

بردوفیکس

 سفيدك دروغي

كاپتان،زينب يا مانب

  سفيدك سطحي

سموم گوگردي

ترفلان

زمان مصرف: قبل از کاشت

سم گالانت

زمان مصرف: قبل از کاشت

گالانت سوپر

زمان مصرف: قبل از کاشت

کلرو سولفورن

زمان مصرف: در مرحله سه برگی تا قبل از ساقه رفتن

مگس گلرنگ

متاسيستوكس، ديازينون، فوزالون

شته گلرنگ

پریمور

کرم غوزه

دیازینون،فوزالون