کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 20-40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: تقسیط در طول دوره رشد

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 20-40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 20-40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

زنگ کتان

ضد عفونی بذور قبل از کاشت با پراکسید هیدروژن

بوته میری کتان

متالاکسیل، دیمتومورف، فوزتیل آلومینیوم

انگل های گلدار

داکتال، رانداپ

سفیدک پودری

دينوكاپ،پنكونازول،نوآريمول،هگزاكونازول

پوسیدگی اسکلروتینیای ساقه

فولیکور، رورال تی اس

 ترایفلورلین واپتام (ترفلان)

زمان مصرف: قبل از کاشت

بنتازون وبروموکسنیل

زمان مصرف: ارتفاع بوته های کتان بین 5 تا 20 سانتی متر

ستکسیدم و دالاپون

زمان مصرف: مرحله 2تا4 برگی علف هرز

گلایفوسیت (روندآپ)

زمان مصرف: مرحله 2تا4 برگی علف هرز

کرم های طوقه خوار

سموم فسفره

کرم های مفتولی

سموم فسفره

شته

مالاتیون، گوزاتیون، دیازینون و سوپراسید

زنجره

ديازينون