کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 50-100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: سرک (نیمی در زمان کاشت به عنوان استارتر) و نیمی دیگر (50 تا 40 روز بعد از کاشت)

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سفیدک پودر ی

دينوكاپ،پنكونازول

برق زدگی

ضدعفونی بذر با مانکوزب یا کربوکسین تیرام

مرگ گیاهچه

مانکوزب یا کاپتان یا مانب

لكه قهوه اي (شکلاتی)

کاپتان

ترفلان

زمان مصرف: قبل از کاشت

سیمازین

زمان مصرف: قبل از کاشت

داینوسب

زمان مصرف: قبل از کاشت

پنتاکلروفنل

زمان مصرف: قبل از کاشت

بنتازون

زمان مصرف: مرحله 2تا 4 برگی علف هرز

شته سیاه

سموم فسفره از قبیل مالاتیون، دیازینون، گوزاتیون و پریمور

سوسک چهار نقطه ای حبوبات

سموم گازی نظیر متیل بروماید، فستوکسین و سم پاشی با سم لاروین در زمان ظهور غلاف های اولیه

آگروتیس

دیازینون