کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: نصف در زمان کاشت گیاه به عنوان استارتر نصف در مرحله شروع گلدهی

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

بوته میری

کاپیتان یا تیرام و دی تیو کاربامات

سفیدک پودری

دينوكاپ،پنكونازول،نوآريمول،هگزاكونازول

سفیدک دروغین

كاپتان،زينب يا مانب

برق زدگی

ضدعفونی بذر با بنومیل، کاربندازیم، ایپودیون، تیابندازول و متالاکسیل

ترفلان

زمان مصرف: قبل از کاشت

گلایفوسیت (روندآپ)

زمان مصرف: مرحله 2تا4 برگی علف هرز

سوسک ها انباری

گاز متیل بروماید یا فستوکسینوفسفید آلومنیوم

شته

سموم فسفره از قبیل مالاتیون، دیازینون، گوزاتیون و پریمور

کنه

آبا مکتین، تیازوکس (نیسورون)، باروک (اتوکسازول)