کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: هر درخت 50 گرم
زمان مصرف: یک سوم یک ماه قبل از تورم جوانه ها، یک سوم پس از ریزش کامل گلبرگها و یک سوم به فاصله دو ماه پس از تقسیط دوم

کود فسفره (فسفات آمونیوم)

مقدار مصرف: هر درخت 200 گرم
زمان مصرف: پاییز

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: هر درخت 150 گرم
زمان مصرف: پاییز

آتشک گلابی

مخلوط بردو، اكسي كلرورمس، اكسيد مس، بردو (بردوسيف)، بردو (بردوفيكس)

پوسیدگی آرمیلاریایی

تيوفانات متيل

گليفوزيت

زمان مصرف: قبل از کاشت

پاراكوآت

زمان مصرف: وقتي ارتفاع علف ها 10-15 سانتي متر باشد

گلوفوسينت آمونيوم

زمان مصرف: وقتي ارتفاع علف ها 10-15 سانتي متر باشد

ايندوزيفلام

زمان مصرف: قبل از کاشت

پسیل گلابی

فوزالن، روغن امولسیون شونده، دیفلوینزورون، لوفتورون

زنبور گلابی

فوزالن

سرخرطومی گلابی

فوزالن

شته

دیازینون، متاسیستوکس

آتشک

اكسي كلرورمس و بردو