کود نیتروژنه (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: بصورت سرک در 2 مرحله

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 200-250 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 100-200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

گموز

اکسی کلرو مس، کاربندازیم، متاالکسیل مانکوزب

سفیدک پودری

فیلینت، بیکربنات پتاسیم، کرزواکسیم متیل، تتراکونازول وتری فلوکسیاستروبین

آنتراکنوز

مانکوزب

مرگ گیاهچه خیار

ضدعفونی با کاربوکسین، تیابندازول به نسبت دو در هزار و استفاده از متاالکسیل یا پرویکور انرژی (به صورت محلول درآب آبیاری)

پژمردگی، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی

استفاده از قارچکش رورال تی اس، کاربندازیم، تیوفانات متیل

سفیدك داخلی خیار

فاموکسادون + سیموکسانیل، اکسیکلرورمس، بردوفیکس، متاالکسیل وآلیت

پوسیدگی ریشه فایتوفتورایی

ریدومیل ام زد، پرویکور

لکه برگی زاویه ای خیار

ترکیبات مسی، سم مانکوزب

ریزوكتونیایی

رورال

نماتد ریشه گره ای

ضدعفونی خاک با مصرف سموم تدخینی مانند متام سدیم ، تیلون و نماکور، نماگون بازآمید و آبامکتین

سفیدک حقیقی جالیز

سولفور، دينوكاپ، تتراكونازول

تـری فلـور آلیـن (ترفـلان)

زمان مصرف: قبل از کاشت

متری بوزین

زمان مصرف: 2تا4 برگی علف هرز

فلو آزیفوپ پی بوتیل

زمان مصرف: 2تا4 برگی علف هرز

شته

دی-اتانل آمید روغن نارگیل پالیزین و نیکوتین، سموم دیکلرووس و پی متروزین

مگس جالیز

سموم فسفره مثل ماالتیون

تریپس

مولسیون دیکلرووس ، مونتوو، ماالتیون و یا هپتنفوس هوستاکوئیک

کفشدوزک ۱۲ نقطه ای

فن پروپاترین، مالاتیون

کنه های تار عنکبوتی

اوبرون (اس پیرومسیفن) یا هگزی تیازوکس (نیسورون) و آبامکتین یا فن پروپاترین (دانیتل)

مگس مینوز برگ سبزی

سی رومازین و آزادیراختین، آبامکتین

سفید بالک

آزادراختین (نیمارین) و پیرترین (پیرتروم)، هالوترین (افوریا) و پیرترین (پیرتروم)