کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 250 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف:  یک سوم کود هنگام شروع فعالیت درخت در زمستان (اسفندماه)، یک سوم کود پس از ریزش گلبرگ ها (خردادماه) و یک سوم باقیمانده هنگام سخت شدن هسته (مردادماه)

کود فسفره (بیو فسفات طلائی)

مقدار مصرف: 400 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اواخر زمستان و اوایل بهار

کود پتاسه (کلرید پتاسیم)

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اواخر زمستان و اوایل بهار

سولفات آهن

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اواخر زمستان و اوایل بهار

اسیدبوریك

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اواخر زمستان و اوایل بهار

 سولفات روی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: اواخر زمستان و اوایل بهار

لکه طاووسی

پروپینب و زینب

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

ضدعفونی با گاز متیل بروماید

پژمردگی و رتیسیلیومی

سموم مسی

پوسیدگی فیتوفترایی ریشه و طوقه

محلول پاشی با اکسی کلرور مس

پاراکوات (گراماکسون)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گليفوسيت (رانداپ)

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

گالانت

زمان مصرف: مرحله 2-4 برگی علف هرز

مگس زیتون

سموم فسفره آلی (فنتیون، دایمتوات و مالاتیون)

شپشک سیاه

سموم فسفره نظیر دیازینون، گوزاتیون، دورسبان و یا از سموم کاربامات نظیر سوین

پروانه برگ خوار (جوانه خوار)

سوین و یا دیمتوات

شپشک سپردار توت

سموم فسفره مانند دیازینون

کنه گالی زیتون

بروموپیلات (نئورون) گوگرد پودری

پسیل زیتون

سموم فسفره دیازینون، مالاتیون

سپردار بنفش

دیازینون به همراه روغن ولک

شب پره جوانه خوار زيتون

ديمتوات

موش

فسفر دوزنگ