سولفات آمونیوم

مقدار مصرف: 0.5-1 کیلوگرم
زمان مصرف: در 4 الی 6 نوبت به صورت سرک در طول فصل رشد

سولفات پتاسیم

مقدار مصرف: 2-3 کیلوگرم برای هر درخت
زمان مصرف: زمان گلدهی

سوپر فسفات تریپل

مقدار مصرف: 70-100 گرم برای هر درخت
زمان مصرف: زمان گلدهی

کود حیوانی

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم
زمان مصرف: سالانه

پژمردگی فوزاریومی

پروپیکنازول

لکه برگی سیگاتوکای زرد

ترکیبات مسی، بردو، دی تیو کاربامات ها، پروپیکونازول، فلوزیلازول و بنومیل

لکه برگی سیگاتوکای سیاه

مانکوزب، مانب، اکسی کلرورمس، بنومیل، ترکیب بردو همراه با روغن

لکه برگی سپتورویوز

حشره‌کش لیندین

لکه برگی کوردانا

قارچکش حفاظتی یا سیستمیک همراه روغن

آنتراکنوز موز

تیابندازول و یا ایمازالیل

لکه قهوه ای

تیوفانات متیل، مانکوزب و مانب

لکه الماسی

مانب، مانکوزب و بنومیل

پوسیدگی ته سیگاری

قارچکش های مسی و متالاکسیل

بیماری آبله ای

قارچکش های حفاظتی و سیستمیک مانند مانب، مانکوزب، اکسی کلرور مس، بنومیل و تیوفانات متیل

پوسیدگی دم و تاج میوه

کلرین وایمازالیل و تیابندازول

پوسیدگی پنجه ناشی از بوتریودیپلودیا

تیابندازول و ضدعفونی میوه ها قبل از بسته بندی

دیورین

زمان مصرف: 4تا 5 ماه قبل از جوانه زنی

پاراکوات

زمان مصرف: 4تا 5 ماه قبل از جوانه زنی

شته موز

پاراتیون و اندرین و سموم سیستمیک مانند دیمتوات، متیل دیمتون، تیومتون و فسفامیدون

سرخرطومی ریزوم

آلدرین یا BHC

تریپس برگ

گردپاشی با BHC یا کارباریل و مونوکرونوفوس

مورچه سفید

اختلاط گرد آلدرین یا هپتاکلر و سمپاشی BHC

شپشک ها

سمپاشی پاراتیون یا دیمتوات

تریپس گل

گردپاشی یا سمپاشی با BHC و دیمتوات