اوره

مقدار مصرف: 2کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: یك سوم قبل از گلدهي، یك سوم بعد از تشکیل میوه، یك سوم بعد از برداشت میوه

سوپر فسفات تریپل

مقدار مصرف: 1کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: قبل از گلدهي

کلرو پتاس

مقدار مصرف: 1کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: قبل از گلدهي

سولفات روی

مقدار مصرف: 200 گرم برای هر درخت
زمان مصرف: در زمان رشد فعال درخت

سولوبور

مقدار مصرف: 100 گرم برای هر درخت
زمان مصرف: در زمان رشد فعال درخت

سولفات مس

مقدار مصرف: 150 گرم برای هر درخت
زمان مصرف: در زمان رشد فعال درخت

سولفات آهن

مقدار مصرف: 200 گرم برای هر درخت
زمان مصرف: در زمان رشد فعال درخت

سفیدک سطحی

بنومیل و گوگرد پاشی وقارچ كش دينوكاپ و يا كالكسين

آنتراکنوز

بنومیل و قارچ كش‌هايي مانند Captan و يا مانكوزب يا باويستين و محلول پاشي با سموم مسي از قبيل اكسي كلرور مس و اكتاو

Mango Decline

قارچكش Dithan M45 يا Antrcol يا Daconil و یا Benlate

سفیدک پودری

قارچكش‌هايي مانندDinocap و Dithan M45

سن قهوه ای

فوزالن و يا ديمتوات

زوال انبه

قارچ كش هاي سيستمتيك آليت ،توپسين -ام و دروزال

لكه سياه باكتريايي انبه

باويستين يا اكسي كلرور مس (ميشوكاپ)

پاراکوات

زمان مصرف: پس جوانه زنی

اسپری دیورین

زمان مصرف: پیش جوانه زنی

زنجره های انبه

متاسیستوکس ایکالکس، هوستاتیون و یا سوپر اسید و كنفيدور يا موسپيلان

شپشک انبه

محلولپاشی با سموم دیمیکرون، متاسیستوکس

سوسک چوبخوار انبه

محلولپاشی تنه درخت با سموم ایزودرین یا متاسیستوکس

مگس انبه

مالاتیون

پشه گل آذین انبه

مالاتیون، ديمتوات

پشه گالزا انبه

ديمتوات، کنفیدورر

کنه جوانه خوار انبه

انويدور

تریپس انبه

پروتئوس يا اتيون

حشرات سپردار

اتیون