اوره

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: بصورت سرک در دو نوبت

سوپر فسفات تریپل

مقدار مصرف: 27 کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سولفات پتاسیم

مقدار مصرف: 40 کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود حیوانی

مقدار مصرف: 4-6 تن
زمان مصرف: قبل از کاشت

سوختگی شکوفه بامیه

مانکوزب

سفیدک پودری بامیه

بردوفیکس

پژمردگی فوزاریومی بامیه

بردوفیکس

بوته میری فوزاریومی بامیه

مانکوزب

تریفلورالین

زمان مصرف: پیش کاشت

شته بامیه

آفتکش گیاهی Rotenone

سوختگی شکوفه بامیه

مانکوزب

سفیدک پودری بامیه

بردوفیکس

پژمردگی فوزاریومی بامیه

بردوفیکس

بوته میری فوزاریومی بامیه

مانکوزب