اوره

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف: یک ماه پس از سبز شدن بذر

کود حیوانی

مقدار مصرف: 12 تن در هکتار
زمان مصرف: سالانه

پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

بنومیل، تیرام و کپتافول

 زردی فوزاریومی

بنومیل، تیرام و کپتافول

سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا

سموم مسی

زنگ لوبیا

تبوکونازول (راکسیل، فولیکور) یا آزوکسی استروبین

پوسيدگي زغالي لوبيا سبز

ضد عفونی یذر و خاک با بردوفیکس

لوبيا سبز باكتريائي بلايت

کنترل شیمیایی ندارد

موزائيك معمولي لوبيا

کنترل شیمیایی ندارد و کنترل ان بیشتر با روش های پیشگیری صورت می‌گیرد.

موزائيك زرد لوبيا

کنترل شیمیایی ندارد و کنترل ان بیشتر با روش های پیشگیری صورت می‌گیرد.

آنتراكنوز

ضد عفونی یذر و خاک با بردوفیکس

تریفلورالین

زمان مصرف: پس از سبز شدن

اتال فلورالین

زمان مصرف: پس از سبز شدن

کلرتال دی متیل

زمان مصرف: پس از سبز شدن

ای پی تی سی

زمان مصرف: پس از سبز شدن

بنتازون

زمان مصرف: پس از سبز شدن

تریپس

مالاتیون

شته لوبیا

پریمور، انویدور، دیمتوآت و مالاتیون

زنجرک

دیمتوآت

شبپره زمستانی یا کرم طوقهبر

دیازینون ، کلروپریفوس ، تبوفنوزید

کرم پیه خوار

تری کلروفن، تیودیکارب

سفید بالک ها

پیریپروکسیفن، ایمیداکلوپراید، پیمتروزین