نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 200-300 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: سه تقـسيط (يـك سـوم در زمـان كاشت، يك سوم در زمـان 7-6برگـي و يـك سـوم قبـل از ظهور گل آذين نر به صورت محلول در آب آبياري)

فسفره (فسفات آمونيوم يا سوپر فسفات تريپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت 50 درصـد كـود مـورد نيـاز در فـصل پاييز و نيمي ديگر در فصل بهار

پتاسه (کلروپتاسیم)

مقدار مصرف: 100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبـل از كاشـت

سولفات روي

مقدار مصرف: 40-80 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: همزمان با كـاشت

سولفات آهن

مقدار مصرف: محلول پاشي با غلظـت 10در هزار
زمان مصرف: در مرحله 6-7برگي، تـا سـه نوبـت بـه فاصـله 10-15 روز يكبار

سـولفات منگنـز

مقدار مصرف: 25-50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبـل از كاشت بصورت نـواري

بيماري سياهك معمولي

سموم مسی

پوسيدگي فوزاريومي بلال

سموم مسی

ويروس كوتولگي زبر

ضدعفونی کردن بذرها با گاچو یا کروزر

اراديكان

زمان مصرف: چند ساعت قبل از كاشت مصرف

آترازین

زمان مصرف: مرحله 2تا4 برگی علف هرز

آلا كلر

زمان مصرف: بعد از كاشت تا قبل از سبز شدن ذرت بصورت محلول پاشي

ساقه خوار اروپائي

دیازینون و سومیتیون

برگ خوار

دیپترکس و فسدرین

کرم های طوقه بر

ترکیب سبوس و سم سوین، دیازینون و اتریمفوس

زنجرك

ايميداكلوپرايد (كونفيدور)، دیازینون و تیامتوکسام

شته

دیازینون، فوزالون و پیریمیکارپ

کنه

پروپارژیت

تریپس

ايميداكلوپريد