کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 350-450 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: یـک چهـارم در زمان کاشـت، یک چهــارم قبــل از گلدهــي و یــک دوم باقیمانــده در دو نوبــت پــس از گلدهــي

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 150-250 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

گوگـرد

مقدار مصرف: 500 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: حداقــل 1 تــا 2 مـاه قبــل از کاشـت

سـولفات روي

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سـولفات منگنـز

مقدار مصرف: 40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سـولفات مـس

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سـولفات آهـن

مقدار مصرف: غلظـت 4 تـا 5 در هـزار
زمان مصرف: پـس از ظهـور برگ هـا بـا فواصـل 15 روز و بیـن 2 تـا 4 مرتبـه محلول پاشـي

پوسـیدگي هـاي ریشـه

متالاکسـیل-مانکوزب

پژمردگـي هـاي آونـدي (فوزاریوم)

کاربندازیـم

لکـه موجـي

کلروتالونیـل (داکونیـل) و روورال تـي اس

پیچیدگـي بـرگ زرد

تیومتوکســام (آکتــارا) یــا پروتئــوس

پوسيدگي اسكلروتينيايي

وينلكوزولين و ايپروديون

تـری فلـور آلیـن (ترفـلان)

زمان مصرف: قبل از کاشت

متری بوزین

زمان مصرف: 2تا4 برگی علف هرز

فلو آزیفوپ پی بوتیل

زمان مصرف: 2تا4 برگی علف هرز

کـرم میـوه

ایندوکساکارب، کرومافنوزاید

شـب پـره مینـوز

اسپینوزاد یا ایندوکساکارب، ایمیداکلوپراید و آوانت

سـفید بالـک

ایمیداکلوپرایدو تیومتوکســام در اول فصــل، آدمیـرال در میانـه هـای فصـل

مگـس مینـوز

آبامکتیـن و یـا دي کلـروس

شته

کنفیـدور، تیومتوکسـام و یـا اسـتامی پرایـد

برگخوارهـا

اندوکسـی کارپ، لارویـن و پیروتروئیـد ماننـد دلتامتریـن و پرمتریــن

کنه تارتن

تتراديفون، بي فنازيت

كنه حنايي

دينوكاپ و بروموپروپیلات

عسلك جاليز

ديكلرووس

بید

اسپينوساد، ايندوكساكارب