کود نیتروژنه (اوره)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت و قبل از زدن شخم

کود فسفره (سوپرفسفات تریپل)

مقدار مصرف: 100-150 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت و قبل از زدن شخم

کود پتاسه (سولفات پتاسیم)

مقدار مصرف: 50-100 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: در زمان کاشت و قبل از زدن شخم

کود کامل ماکرو

مقدار مصرف: 200 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

سـولفات روي

مقدار مصرف: 40 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل و بعد از گلدهی

سـولفات منگنـز

مقدار مصرف: 20 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل و بعد از گلدهی

سـولفات آهـن

مقدار مصرف: محلولپاشی 3 در هزار
زمان مصرف: طی دوره رویشی در فواصل 20- 30روز یکبار

کود کامل میکرو

مقدار مصرف: محلولپاشی 3 در هزار
زمان مصرف: در دو مرحله ده روز قبل و بیست روز بعد از گلدهی

کودهاي حیوانی کاملاً پوسیده

مقدار مصرف: 40000-50000 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: قبل از کاشت

کودهاي حیوانی نپوسیده

مقدار مصرف: 40000-50000 کیلوگرم/هکتار
زمان مصرف: 3تا6 ماه قبل از کاشت

پوسیدگی فوزاریومی ریشه

ضد عفونی بذر با قارچ کش های سیستمیک و سمپاشی بر روی ردیف های کاشت بلافاصله بعد از کاشت لوبیا با قارچ کش هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول

زردی فوزاریومی

ضد عفونی بذر با قارچ کش های سیستمیک و سمپاشی بر روی ردیف های کاشت بلافاصله بعد از کاشت لوبیا با قارچ کش هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول

پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه

ضدعفونی بذر با PCNB، کاربوکسین تیرام و بنومیل

پوسیدگی پیتیومی

قارچکش های سیستمیک مثل متالاکسیل

ترفلان

زمان مصرف: مخلوط با خاک قبل از کاشت

کلرتال دی متیل یا داکتال

زمان مصرف: بعد از کاشت و قبل از سبز شدن

بنتازون یا بازاگران

زمان مصرف: در مرحله 2 تا 4 برگی شدن علف هرز

ای پی تی سی

زمان مصرف: مخلوط با خاک

تریپس

ایمیداکلوپراید، دی کلرووس، استامی پراید، ابرون، پرمترین، موونتو، لاروین، اتیون و دیازینون

شته

سموم فسفره: مالاتیون، گوزاتیون، دیازینون و سوپر اسید

شته

سموم سیستمیک: فسامیدون و متاسیتوکس

زنجره

سموم فسفره نفوذی

مگس لوبیا

ضدعفونی خاک با دیازینون گرانول

مگس لوبیا

سم دیپترکس در هنگام ظهور حشرات کامل

کنه

پروپارژيت، تتراديفون و آزاديراختين